UBND Hải Tây

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt